[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Etalex_Công nghệ cobot cải thiện sự an toàn và sự hài lòng cho nhân viên.mp4

Công ty Etalex đã tìm cách chuyển một số công việc nguy hiểm trong quy trình sản xuất cho robot. Bằng cách sử dụng UR10 để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng có nguy cơ tai nạn cao, công ty có thể tăng cường độ an toàn mà không cần phải có biện pháp rào an toàn hoặc đo lường theo tiêu chuẩn không gian sản xuất nghiêm ngặt. Kể từ khi sử dụng, UR10 đã làm cho nơi làm việc an toàn hơn nhiều.

Etalex were looking to shift some of the more dangerous aspects of their production to robots. By using a UR10 to automate high-risk, repetitive tasks, they could boost safety without cumbersome fencing or space-intensive safety measures. Since its introduction, the UR10 has made the workplace much safer.