[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Assa Abloy NZ_Universal Robots mở ra một cánh cửa mới cho sự an toàn và năng suất lao động của công nhân tại đơn vị sản xuất khóa New Zealand

Tự động hóa và khoa học về robot đã mở ra một cuộc cách mạng đối với phương cách hoạt động kinh doanh tại công ty ASSA ABLOY NZ, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cửa vào và cửa sổ. Trong quá trình tìm kiếm giải pháp tăng hiệu quả đầu ra và đảm bảo tiến độ cung ứng theo đúng cam kết sản xuất trong hai ngày, đồng thời giải quyết vấn đề về sức khỏe và an toàn cho người lao động, công ty ASSA ABLOY NZ đã ứng dụng cánh tay robot cộng tác UR5 của Universal Robots. Giải pháp này đã giúp tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện an toàn cho người lao động và giải phóng người lao động khỏi những thao tác lặp lại để họ có thể thực hiện những công việc mang lại giá trị cao hơn.

Automation and robotics have revolutionized the way business is done at ASSA ABLOY NZ, the global leader in door and window opening solutions. Looking to increase output and ensure delivery on its promise of two-day lead time, as well as solve an employee health and safety challenge, ASSA ABLOY NZ deployed universal robots’ ur5 collaborative robot arm. This has increased productivity, improved employee safety, and relieved employees of repetitive tasks so they can be more involved in strategic business initiatives.