[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Công ty LEAX (Thụy Điển) _Robot UR phù hợp với yêu cầu linh hoạt gắt gao.mp4

Với robot UR10, Tập Đoàn Leax hiện đang thu lợi từ một nguồn lực rất linh hoạt, có thể di chuyển qua lại giữa 11 nhà máy của họ theo nhu cầu. Đối với tập đoàn, cánh tay robot là một khoản đầu tư dài hạn cho những yêu cầu sản xuất dễ thay đổi trong tương lai trong danh mục sản phẩm.

With the UR10 LEAX group now benefits from a genuinely flexible resource that can be moved around between their 11 factories according to need. To them the robotic arms are a long-term investment that future-proofs possible changes in the product portfolio.