[SEAO_VN Case Story_Subtitled] Hofmann Glastechnik_Chọn và đặt những ống thủy tinh dễ vỡ với cobot linh hoạt.mp4

Công ty muốn tận dụng tốt hơn tiềm năng của nhân viên và hướng đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Đây là lý do tại sao hofmann glastechnik gmbh bắt đầu tự động hóa các công việc thủ công và lặp đi lặp lại. Hiện nay, công ty kinh doanh kiểu gia đình đang sử dụng hai cánh tay robot cộng tác từ Universal Robots, tự động nạp các ống thủy tinh dễ vỡ vào máy tạo khuôn. Kết quả là quá trình sản xuất được ổn định dần, chất lượng của các bộ phận thủy tinh được cải thiện đáng kể và nhân viên được giải phóng khỏi những công việc đơn điệu.

The company wanted to make better use of their employees’ potential and aimed to optimize its production processes.
This is why Hofmann Glastechnik Gmbh. started to automate repetitive, manual tasks. Now, the family business uses two collaborative robot arms from universal robots, automatically feeding highly sensitive glass tubes into a forming machine. As a result, the production process has been stabilized, the quality of the glass components has been improved significantly and the employees have been effectively relieved from monotonous tasks.